fbpx

Политика на поверителност

За нас

Наименование: „Бюти Консулт Карлово“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ:  204394847
Седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. Ген. Карцов 54, вх.Г, ап.2
Адрес за кореспонденция: гр. Карлово, ул. Ген. Карцов 54, вх.Г, ап.2
Телефон: +359 878753559
E-mail: info@freyabg.com
Уебсайт: https://freyabg.com/

Политика за зашита на личните данни на  БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД

Декларация относно политиката по защита на личните данни
1. Ръководството на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД , се ангажират да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата,  чиито лични данни дружеството събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.
3. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.
4. Длъжностното лице по защита на данните отговаря за преразглеждането на Регистъра на дейностите по обработване ежегодно в светлината на всякакви промени в дейностите на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД, както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.
5. Тази политика се прилага за всички служители/работници и партньори на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД като външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.
6. Партньори и трети лица, които работят с или за БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД е поел, и което дава право на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.
Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679
1. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД е (администратор на данни и/или , обработващ данни) съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Висшето ръководство и всички  членове на управителните или надзорните  органи на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД са отговорни за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД
3. Длъжностното лице по защита на данните/ Отговорникът по защита на данните, с роля определена в Регламент (ЕС) 2016/679, трябва да бъде част от висшето ръководство, и да се отчита пред Висшето ръководство на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД за управлението на личните данни в рамките на организацията и за гарантирането на възможността за доказване на съответствието  със законодателството за защита на данните и добрите практики.
Тази отчетност на ДЛЗД включва:
разработване и внедряване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 както се изисква от настоящата политика;
управление на сигурността и риска по отношение на съответствието с политиката.
4. Длъжностното лице по защита на данните, което Висшето ръководство счита за подходящо, квалифицирано и опитно, е назначено, за да поеме отговорността за съответствието на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД с тази политика на ежедневна основа. ДЛЗД е пряко отговорно да гарантира, че както като цяло организацията на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД,така и дейността на всеки член на ръководния състав, която се извършва в рамките на неговата област на отговорност, съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
5. ДЛЗД има специфични отговорности по отношение на процедури като „Процедура за управление на исканията от субектите“ и са контактна точка за служителите на администратора, които искат разяснения по всеки аспект на спазването на защитата на данните.
6. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД, които обработват лични данни.
7. Политиката за обучение на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД (Политика за провеждане на обучение определя специфичните изисквания за обучение и осведомяване във връзка с конкретните роли на служителите/работници на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД.
Принципи за защита на данните
Цялата обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.
1Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно
Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като “основания за обработване”, например „съгласие“.
Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.
Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъде на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за “прозрачност”.
Прозрачно – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 1213 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.
2. Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели
Данните, получени за конкретни цели, не трябва да се използват за цел, която се различава от тези, официално обявени на надзорния орган като част от Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД) на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД Процедура за прозрачност при обработката на лични данни.
3. Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел. (принцип на минимално необходимото)
ДЛЗД/Отговорникът по защита на данните е отговорен да осигури БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД да не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена.
Всички формуляри за събиране на данни (електронни или на хартиен носител), включително изискванията за събиране на данни в новите информационни системи, трябва да включват декларация за добросъвестно обработване или връзка Декларация за поверителност и да бъдат одобрени от ДЛЗД.
Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните ще гарантира, че на (годишна) основа всички способи за събиране на данни се преглеждат от (вътрешен одит/външни експерти),за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат адекватни, релевантни, не са прекомерни
4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.
Данните, които се съхраняват от администратора на данни, трябва да бъдат прегледани и актуализирани при необходимост. Не трябва да се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.
Длъжностното лице за защита на данните е отговорно да гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.
Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, ще включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.
От служителите / работниците ( клиентите / други) трябва да се изисква, да уведомяват БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорността на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.
Длъжностното лице по защита на данните носи отговорност да се гарантира, че са налице подходящи процедури и политики за поддържане на точност и актуалност на личните данни, като се отчита обемът на събраните данни, скоростта, с която може да се промени, други относими фактори.
Най-малко на годишна база Длъжностното лице по защита на данните ще прегледа сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД, като се позовава на инвентаризацията на данните и ще идентифицира всички данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел. Тези данни ще бъдат надеждно унищожени в съответствие с процедурите и правилата на администратора.
Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните е отговорно за съответствие с искания за корекция на данни в рамките на един месец. Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД реши да не се съобрази с искането, Длъжностното лице по защита на данните трябва да отговори на субекта на данните, за да обясни мотивите си и да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган, и да потърси правна защита.
Длъжностното лице за защита на данните е отговорно за вземане на подходящи мерки, в случаите когато организациите на трети страни  имат неточни или остарели лични данни, да ги информира, че информацията е неточна или остаряла и е да не се използва за вземане на решения  относно лицата, да информира съответните страни; и  да препраща всяка корекция на лични данни към  третите страни, където това е необходимо.
5. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.
Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те ще бъдат  съхранявани по подходящ начин(минимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.
Лични данни ще бъдат пазени в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и след като е преминал срокът  им на съхранение, те трябва да бъдат надеждно унищожени по указания в тази процедура ред.
Длъжностното лице за защита на данните специално трябва да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.
6. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)
Длъжностното лице за защита на данните (оценка на риска) , като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД.
При определянето на това доколко уместно е обработването , Длъжностното лице по защита на данните трябва също така да разгледа степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.
7. Спазване на принципа на отчетност
Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.
БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД. ще доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.
Права на субектите на данни
1. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:
Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);
Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;
2. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на  тези права от субекта на данни:
Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както е описано в процедурата за Процедура за управление на исканията от субектите;
Субектите на данни имат право да подават жалби до БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите в съответствие с Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни
Съгласие
1. Под „съгласие“ БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.
2. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД разбира под “съгласие” само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.
3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.
4. В повечето случаи съгласието за обработка на лични и специални категории данни се получава рутинно от БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД, като се използват стандартни документи за съгласие – напр. Форма за регистрация в сайта, която включва – Име, Фамилия, имейл и телефон.
Сигурност на данните
1. Всички служители / работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД държи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД не е дал такива права на тази трета страна , като са сключили договор/клауза за поверителност Това включва хостинг компанията на която се хоства уебсайтът на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД.
2. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.
Разкриване на данни
1. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители / работници трябва да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността извършвана от организацията.
2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация  и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от Длъжностното лице за защита на данните.
Съхраняване и унищожаване на данните
1. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.
2. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни ще бъдат обработвани  за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, и за статистически цели,  и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.
4. Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, приета от  БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД се прилага във всички случаи.
5. Личните данни ще бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
Трансфер на данни
1. Всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС (посочени в Общия регламент като “трети страни”) са незаконни, освен ако няма подходящ “ниво на защита на основните права на субектите на данни.
2Изключения
При липса на решение за адекватност, членство в US Privacy Shield, задължителни фирмени правила и / или договорни клаузи, прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия:
предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;
предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;
предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.
Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)
.1. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД е създала процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД и в работният поток от данни се установяват:
бизнес процесите, които използват лични данни;
източниците на лични данни;
броя на субектите на данни;
описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;
дейностите по обработване;
целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
правното основание за обработването;
получателите или категориите получатели на личните данни;
основните системи и места за съхранение;
всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
сроковете за съхранение и заличаване.
2. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.
3. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД оценява нивото на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни. Извършват се оценки на въздействието върху защитата на данните във връзка с обработването на лични данни от БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД и във връзка с обработването, предприето от други организации от името на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД.
4. БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с тези правила.
5. Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, трябва да бъде предадено за преглед от страна на Длъжностното лице за защита на данните.
6. Ако ДЛЗД има сериозни опасения или относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то следва да ескалира въпроса пред надзорния орган.
.Длъжностното лице по защита на данните, прави периодичен (ежегоден) преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в „Регистъра на дейностите по обработване“ в светлината на всякакви промени в дейностите на БЮТИ КОНСУЛТ КАРЛОВО ЕООД.
Последна промяна – 02.02.2019